เรื่องวีซ่าไป ออสเตรเลีย

นักเรียนทุกคนที่ไปเรียนต่อออสเตรเลียต้องมีวีซ่านักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับวีซ่านักเรียนก็ต่อเมื่อนักศึกษาแสดงความจำนง ที่จะไปเรียนและได้ลงทะเบียนเรียนให้หลักสูตรใดๆ แบบเต็มเวลาเท่านั้น และเมื่อเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ในวีซ่าทุกประการ

CETA จะคอยช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนของการขอวีซ่า รวมทั้งสามารถยื่นขอวีซ่าระยะยาวสำหรับนักเรียนที่จะเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ แล้วต่อด้วยหลักสูตรอื่น รวมเป็นเวลา 2 – 3 ปี ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขอต่ออายุวีซ่าในอนาคต และยังเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้นักเรียนว่าวีซ่าที่นักเรียนได้รับนั้นถูกต้องและครอบคลุมระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ออสเตรเลียทั้งหมด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s